ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിവാഹമോചിതരാണ് അതിലിപ്പോൾ എന്താണ്നീ ” എഴുന്നേറ്റ് പോയേടാ, നീയിതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ ഭാഗം സംസാരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജിഷിന്‍”