ഒരു ലിപ് ലോക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെങ്ങനാ അഭിനയിപ്പാക്കാൻ പറ്റാ ? സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലാതെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എന്ന് ഒമർ ലുലു